آخرین اخبار : 

برد محافظ ای سی یو بوش ۷٫۹٫۷٫۱

این برد جهت رفع خطای غنی یا رقیق بودن سوخت ، خطای سنسور اکسیژن ، جلوگیری از بهم ریختن برنامه و روشن شدن چراغ چک ای سی یو بوش ۷٫۹٫۷٫۱ طراحی شده است.

NEW-PROTECTOR