آخرین اخبار : 

کردستان

آقای امید خالقی
کردستان سنندج

برای اطلاع شماره تماس لطفاً باما تماس حاصل فرمائید