آخرین اخبار : 

کیت اصلاح استارت سرد

%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af

پشتیبانی از ECU های :VALEO J34 و S2000


کاربرد :

کاهش مجازی دمای آب جهت جلوگیری از بدروشنی خودرو در هوای سرد (این مدار برای ECUهای دیگر قابل طراحی است )

*کاهش دما به این صورت است که دما را بین ۵ تا ۱۰ درجه کاهش داده و در طی دو مرحله به دمای واقعی برمی گرداند در نتیجه ECUشرایط بهتری را برای روشن شدن خودرو مهیا میکند.

*توجه:

پایه های سنسور دمای این کیت به صورت سری در مدار قرار میگیرد.به این صورت که ابتدا باید پایه سنسور دماECU قطع شودسپس پایه های سنسور دمای کیت به صورت سری بین آن قرار گیرد.این برد هم در داخل و هم در خارج از ECU نصب می شود.و در VALEO J34 به دلیل کمبود  فضا بهتر است خارج از ECU نصب شود