آخرین اخبار : 

کیت اصلاح استارت سرد

کیت اصلاح استارت سرد

        پشتیبانی از ECU های :VALEO J34 و S2000 -کاربرد : کاهش مجازی دمای آب جهت جلوگیری از بدروشنی خودرو در هوای سرد (این مدار برای ECUهای